Представяне

Основната задача на проекта е да създаде работна рамка за изграждане на югоизточния участък от европейския веломаршрут “Пътят на желязната завеса”, идея на евродепутата Михаел Крамер. Началната точка на маршрута е Баренцово море, обща му дължина е 7000 км., като минава през двадесет европейски държави и стига до Черно море. Предложеният план от БААТ и нейните партньори ще включва мерки за изграждане и промотиране на последния участък от маршрута с дължина 1700 км., който започва с границата между Сърбия и Румъния, минава през граничните райони между България и съседните Сърбия, Македония, Гърция и Турция, и завършва при Черно море. Българските партньори по проекта са БААТ, фондация Екообщност, Българска фондация Биоразнообразие и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, a международните – румънската велоасоциация Байк атак и гръцката община Тасос.

Проектът цели създадаването на мрежа от заинтересовани страни, които да участват в разработването, както и да се оформят дългосрочни стратегии за изграждане, промотиране и използване на маршрута за развитие на алтернативния туризъм в граничните райони. Необходимо е и въвеждането на европейските стандарти за веломаршрути, които ще допринесат за усъвършенстването на велотуризма в България. В дейностите по проекта са включени проучване на терените и инфраструктурата, както и срещи с представителите от отделните райони – общините, местните НПО и собствениците на къщи за гости. Проектът предвижда шест работни семинара в различни райони и създаване на групи, които ще управляват дейността на местно равнище. Ще бъде направен анализ на приложимостта на проекта, на неговия туристически потенциал, като бъде проучено местното предлагане на туристически услуги, както и културно-историческите и природни ресурси в районите. След това ще бъде направена икономическа оценка на проекта и ще бъдат разгледани възможностите за финансиране. Проектът ще бъде представен на различни национални и международни туристически борси, промоционални събития и пресконференции, като се предвижда изработване на брошури и наръчник за всички участници на български, гръцки и румънски език.

Проектът се стреми да породи интерес към нуждите на велотуризма. Необходимо е и по-добро разбиране на концепцията на “Пътят на желязната завеса”. Създаването на международна мрежа от участници спомага за по-добрата комуникация и за бъдещото развитие на проекта на местно, национално, и трансгранично равнище. Ползите от неговото изпълнение са не само за преките участници, но и за всички, които предлагат или ползват услуги в сферата на алтернативния туризъм в тази част на страната. Проектът е насочен към устойчивото развитие в граничните райони, които са слабо населени и с недостатъчно разгърнат туристически потенциал.

Очаквани потребители на маршрута:

Велосипедния маршрут „По Желязната завеса” е насочен към няколко групи ползватели:

 • велосипедни туристи на дълги разстояния, с предимно шосейни или туристически велосипеди. Този тип туристи преодоляват големи разстояния от порядъка на стотици до няколко хиляди километра между няколко държави. Сред тях има индивидуални туристи, които сами организират пътуването си и пътуват сами. Всичко необходимо те превозват с велосипедите си в дисаги, а понягога и с малки ремаркета закачени на велосипеда. Други се движат на групи от по 2-8 души, но рядко ползват съпътстващ автомобил и също са самоорганизирани.
 • Велосипедни туристи на дълги разстояния организирани от туроператор. Обикновено групите са до 10-тина души, с осигурен съпътстващ автомобил, който превозва повечето багаж.
 • Велосипедни туристи използващи части от вело-маршрута за кратки преходи от 1-5 дни. Сред тях преобладават самоорганизираните групи и индивидуални туристи, и по-рядко са групите водени от туроператори.
 • Пешеходни туристи и други, използващи части от маршрута в преобладаващо естествена природна среда и посещаващи забележителности от маршрута по границата.

Събразно потребностите на тези туристи, изборът на маршрута се определя от следните критерии, валидни за цялото му протежение в Европа:

 • да преминава възможно най-близо до границите от времето на Студената война
 • да прекосява границите възможно най-често от държава в държава
 • да включва много места с исторически характер от времето на Студената война
 • да използва пътища и пътеки удобни за велосипедисти на дълги разстояния
 • да избягва пътища със засилен трафик

Преки работни задачи на екипа проекта:

 • да се проучи състоянието на наследената гранична инфраструктура от времето на Студената война с оглед на темата на вело-маршрута и провокирането на туристически интерес: стари застави, вишки, останки от кльон, бариери, постове, бункери, отбранителни съоръжения (оръдия) и др. Стремежът е маршрутът да преминава възможно най-близо до достъпните останки от съоръжения, които имат потенциал да станат туристическа забележителност.
 • да се проучи статута на собствеността на граничната инфраструктура от Студената война. Изясняването на режима на собственост за конкретни обекти по настоящото планиране на маршрута ще послужи за изготвяне на конкретна програма от мерки, които собствениците /МВР, общини, наематели, концесионери и др./ да прилагат за развитието им като туристически атракции, предоставяне на услуги и др. обвързани с маршрута.
 • Да се проучат конкретните пътища за достъп до останките от гранични съоръжения с цел използването им за преминаването на маршрута. Това включва и пътища за връзка между съседни гранични обекти с цел непрекъснатост на маршрута.
 • Да се проучи пътната инфраструктура в целевите гранични общини по западната и южната българска граница (списък на конкретните населени места е приложен отделно). За целите на вело-маршрута са нужни по-спокойни пътища, с неголяма денивелация и добра настилка, позволяваща движение на велосипеди – асфалт, поддържани и добре утъпкани горски и черни пътища, макадам.
 • Да се проучи на местното развитие в целевите гранични общини по отношение на развити туристически услуги, атракции, съпътстващи услуги (здравеопазване, комуникации, хранене и др.). Целта е вело-маршрутът максимално да използва съществуващите услуги и по-този начин в бъдеще да допринесе за развитието на регионите.
 • Да се проучат плановете за развитие на целевите гранични общини и области, и свързани институции – реализирани проекти в сферата на туризма, човешките ресурси и подобряване на пътната инфраструктура; планирани цели за развитие и бъдещи проекти. Целта е планирането по проекта на мерките за развитие на вело-маршрута, да бъде обвързано с местните планове за развитие, да съвместява заложени вече мерки и да предложи подходящи нови такива.
 • Да се проучи законовата рамка за физическото реализиране на вело-маршрута – законни начини за ползване на съществуващи пътища с различен статут и собственост; полагане на хоризонтална и вертикална маркировка отговаряща на потребностите на маршрута; реализиране на мерки за подобряване състоянието на пътищата съгласно потребностите на вело-маршрута; осъществяване на превоз на велосипеди чрез съществуващите автобусни и ЖП връзки в страната, както и от и към съседни страни; организиране на преминаване на групи от велосипедисти по вело-маршрута;
 • Да се проучат местните особености по отношение на социален статус, сигурност, качество на услуги и т.н.
 • Да се установи връзка с възможно по-широк кръг заинтересовани страни сред местни и национални власти, институции, НПО, бизнес, експерти и др.

Цялостното проучване ще послужи за определяне на физическото преминаване на маршрута през България и съседните страни, както и ще обоснове План за действие с конкретни мерки за развитието на маршрута в целевите региони. Планът ще бъде предоставен на местните власти и заинтересовани страни, за да послужи за интегриране на заложените мерки в бъдещи планове и проекти в граничните региони.