Анализ на приложимостта

Този документ е създаден в помощ на проектни екипи, проучвания, и за експерти при развитието на маршрута „По Желязната завеса” на Балканския полуостров между страните Румъния, Сърбия, БЮРМ, Гърция и Турция. Документът съдържа данни и изводи от проведените проучвания за приложимостта на трасето на маршрута към стандартите на велосипедната мрежа Евро Вело, тъй като е планирано включването му в рамките на мрежата под номер 13. Анализът на приложимостта представя доколко тези критерии са изпълними в настоящата ситуация по отношение на терен, налична инфраструктура, икономически, социални и политически условия. Авторите предлагат основен физически маршрут с отклонения към интересни исторически обекти от времето на Жилязната завеса.

В съответствие с изпълнения проект, проучването анализира и дава информация за следните компоненти, вкл. и от Плана за действие.

  • Инфраструктура за маршрута „По Желязната завеса” (вкл. гранични пунктове) и съвместимостта със стандартите на Евро Вело мрежата
  • Туристически потенциал – инфраструктура, услуги, места за посещение (вкл. природно, културно и историческо наследство, както и останки от времето на Желязната завеса)
  • Анализ на икономическата ситуация
  • Анализ на законовата рамка свързана с реализирането на маршрута
  • Възможности за финансиране, финансови механизми на ЕК, както и други съществуващи схеми за финансиранена дейности по реализирането на маршрута
  • Краткосрочен План за действие за маршрута „По Желязната завеса” : фази на развитие и времева рамка

Анализът на приложимостта на маршрута е част от продуктите на проект “StrategIC: Развитие на дългосрочна стратегия и мрежи за промотирането и развитието на маршрут „По Желязната завеса” в частта му на Балканите”, съфинансиран от Европейската Комисия.

Документът може да бъде изтеглен във версия на английски език тук.